CÁC CHI TIẾT KỸ THUẬT

Việc thi công phần kỹ thuật chống thấm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà thiết kế và nhà thầu. Sự hợp tác cần phải tính đến các tình huống khác nhau và rất khó để chỉ định một sản phẩm, thiết kế hoặc phương pháp thi công cụ thể nào đó mà có thể phù hợp cho tất cả các tình huống.