LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM

1963 … 2013

Chúng tôi tin vào một ý tưởng

Chúng tôi đã thành công

Chúng tôi đã cách mạng hóa 1 thị trường

Kể từ 50 năm trước, chúng tôi là VIAPOL