ISO 9001:2015

Hệ thống chất lượng là sự kết hợp giữa cơ cấu tổ chức của Công ty, trách nhiệm, quy trình, hướng dẫn hoạt động và tài nguyên của Công ty. Sự kết hợp của tất cả các yếu tố này được hoàn thiện để thực hiện chính sách “Chất lượng toàn diện” của Công ty, đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của khách hàng, là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của mọi Hệ thống Quy trình Chất lượng.

Đảm bảo chất lượng của bất kỳ tổ chức nào, liên quan đến khả năng tích hợp nhiều chức năng và hoạt động. Bằng một quá trình kết hợp và tương tác, chúng xác định Chất lượng của Hệ thống, của Sản phẩm và của Dịch vụ.

Tất cả các bộ phận và phòng ban liên quan đến từng hoạt động của Công ty phải hành động theo Hệ thống Chất lượng. Các hoạt động chính là:

– Lập kế hoạch và thực hiện các quy trình tổ chức

– Lập kế hoạch hoạt động

– Đào tạo cán bộ.

– Kiểm tra kiểm soát chất lượng

– Kiểm tra định kỳ về chất lượng sản phẩm

– Nghiên cứu & Phát triển

– Chuẩn bị Tài liệu kỹ thuật

– Đánh giá hiệu quả của hệ thống

– Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

– Thực hiện bất kỳ hành động khắc phục theo yêu cầu.

Sự chấp nhận tự nguyện của UNI EN ISO 9001 cho phép Công ty cung cấp bằng chứng về khả năng kiểm soát hoàn toàn Hệ thống Chất lượng cho tất cả các Sản phẩm và Dịch vụ của mình. Cơ quan kiểm tra độc lập thực hiện kiểm tra định kỳ để xác minh sự tuân thủ của tất cả các quy trình và hoạt động đối với Quy trình hệ thống chất lượng.

Việc giới thiệu phương pháp quản lý “theo quy trình” đã cho phép công ty kiểm soát tất cả các hoạt động chính và sự tương tác của họ. Một phần quan trọng của quá trình là thu thập và phân tích tất cả thông tin và thông tin đến để theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng và đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Hệ quả trực tiếp của cách tiếp cận mới này là việc từ bỏ các logic đơn thuần phân cấp (đặc trưng cho các tổ chức ít đổi mới), tập trung vào động lực của tất cả các quy trình và cách cải thiện chúng, và đạt được và cải thiện kết quả. Từ năm 1999, Vetroasfalto có Chứng chỉ hệ thống chất lượng theo UNI EN ISO 9001 và năm 2018 đã đạt được UNI EN ISO 9001: 2015 mới.